Hore

GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania zákazníckych osobných údajov je spoločnosť Jewelry s.r.o, so sídlom Oblá 3, 04001 Košice IČO: 46 818 880, DiČ: 2023592065 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 30539/V 

V prípade potreby je spoločnosť možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 918 306 304, písomne na adrese Jewelry s.r.o, so sídlom Oblá 3, 04001 Košice, alebo e-mailom info@anjelskydiabolske.sk

 

Rozsah spracovaných osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby boli postačujúce na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, pričom plníme zákonné povinnosti, a zároveň tak chránime naše oprávnené záujmy. Okrem osobných údajov našich zákazníkov spracúvame tiež osobné údaje aj našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Kategórie osobných údajov zákazníka, ktoré spracúvame:

 • Základné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
 • Kontaktné údaje:
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • kontaktná adresa
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb:
  • produkty, ktoré si u nás zákazník zakúpil
  • informácie o využívaní newslettera a pod.
  • zapájanie sa do súťaží
  • záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe
  • transakčné údaje, predovšetkým informácie o zákazníckych platbách a platobných metódach

 

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Zákaznícke osobné údaje spracúvame tiež na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Vzhľadom na zlepšovanie našich služieb si vážime každú spätnú väzbu zákazníka, a preto sa ešte pred odoslaním objednávky môže rozhodnúť o poskytnutí svojich osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu. Informácie o zákazníkovi budú spolu s jeho objednávkou a e-mailovou adresou preposlané spoločnosti Heureka Shopping s. r. o., ktorá ich môže použiť k získaniu nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Všetky osobné údaje, ktoré táto firma ako sprostredkovateľ nadobudne, budú použité len na dobu určitú, ktorá bude nevyhnutná k získaniu týchto informácií.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípade ak:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a kupujúci je zmluvnou stranou, alebo nás požiadal o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a tým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • alebo nám kupujúci udelil svoj súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku zákazníckym potrebám a očakávaniam.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Doba uschovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme zákaznícke údaje spracúvať do doby, než zákazník svoj súhlas neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme osobné údaje kupujúceho spracúvať, pokiaľ nebude spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme mu mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Čo sa týka Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. môže ísť o lehotu aj 10 rokov.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sme pripravení vykonávať jeho práva.

 • Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke anjelskydiabolske.sk  prípadne emailom na info@anjelskydiabolske.sk.
 • Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť to, na aký účel sú spracúvané, kto je príjemcom jeho osobných údajov, a aká je doba ich spracúvania.
 • Kupujúci má právo na opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás telefonicky, alebo e-mailom, a my ich opravíme.
 • Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Pokiaľ sú osobné údaje kupujúceho spracúvané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Kupujúci má právo na obmedzenie spracúvania, a pokiaľ si to želá, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Kupujúci má právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistí, alebo si myslí, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s jeho právami.
 • Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, a teda ak si želá preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme mu ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Kupujúci má takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Ako a kde môže zákazník uplatniť svoje práva

Zákazník môže svoje práva uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 918 306 304, písomne na adrese Jewelry s.r.o, so sídlom Oblá 3, 04001 Košice, alebo e-mailom na info@anjelskydiabolske.sk.

Na každú takúto žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme o tom, ako aj o konkrétnych dôvodoch zákazníka informovať.

V prípade, že pôjde o zjavne neodôvodnenú, alebo opakovanú žiadosť, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.