Hore

Reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu. Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. 


Postup pri uplatnení reklamácie: 

1.Kupujúci je v prípade reklamácie povinný spísať reklamačný protokol, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu , tel.číslo , číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru. 
2.Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spolu s reklamačným protokolom na adresu predávajúceho doporučene na adresu :

Jewelry s.r.o. 
Oblá 3 
040 01  Košice
 

POZOR! DOBIERKY neprijímame!
Zásielku odošlite poštou (obyčajne či doporučene) alebo kuriérom, - jednoducho spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje.

3.Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. V prípade straty zásielky slovenskou poštou, alebo kuriérom predávajúci nenesie za stratu žiadnu zodpovednosť 
4.Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry , ktorú obdržal s objednaným tovarom(faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie). 

Každá reklamácia je posudzovaná individuálne a zvyčajne riešená predávajúcim do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, opravu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou za nový kus,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opravou tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu.
Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu reklamačného protokolu so stanoviskom predávajúceho k reklamácii a záznamom o jej riešení.
Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Náklady spojené s reklamáciou tovaru

  1. Kupujúci je povinný na svoje náklady zaslať reklamovaný tovar s reklamačným protokolom predávajúcemu – Jewelry s.r.o.
  2. Predávajúci je povinný hradiť náklady na vyhotovenie odborného posúdenia a iné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie.
  3. V prípade výsledku reklamačného konania – vrátenie peňazí, je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť sumu, vrátane poštovného, ktorú má zákazník na faktúre.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ako aj zoznam subjektov riešenia ARS https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho pri predaji tovaru je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 04001 Košice
web: www.soi.sk

 

STIAHNUŤ: PDF-Reklamačný list

 

V Košiciach dňa 01.10.2020

                                                                                              Ing. Ľuboš Ries

                                                                                           konateľ Jewelry s.r.o.